หัวจับยึดแครื่องมือหรือหัวจับทูลระบบ BT, HSK, ISO และSK ชนิดจับยึดด้วยลูกคอลเลท หรือด้วยความร้อน (Heat Shrink Holder) เครื่องตรวจสอบและปรับตั้งสมดุล(Tool Holder Balancing Machine) เครื่องเซ็ตอัพเครื่องมือ(Microset Tool Presetter) และระบบการจัดการข้อมูลเครื่องมือสำหรับเครื่องจักรกล (Haimer i4.0 Modular Tool & Data Management)

Product Highlights

Learn more about our customers' favourite products.

No items found.

Selected Series Available for Online Purchase

To see our full range of products, click here.

No items found.

Haimer

Catalogue

Download our catalogues to check out our complete product range.
Click here to view all catalogues